Medlemskab - hvorfor og hvordan?

Overvejer du at søge medlemskab i Skive Bykirke, opfordrer vi dig til at sætte dig grundigt ind i hvem vi er, og hvad vi vil. Det kan du gøre ved at læse på hjemmesiden her, ved at deltage i vore aktiviteter og gudstjenester eller ved at kontakte en fra menighedsledelsen og få afklaret dine spørgsmål.

Med dit medlemskab udtrykker du
• et ståsted i det kirkelige landskab
• at du tilslutter dig menighedens vedtægter
• et tilhørsforhold. Du bliver med-lem. 1. Kor. 12,12: "For ligesom legemet er en enhed, selv om det har mange lemmer, og alle legemets lemmer, så mange som de er, dog danner ét legeme, sådan er det også med Kristus." Det vil sige du bliver en konkret del af Kristi legeme her på jord sådan som dette legeme kommer til udtryk i Skive Bykirke
• et ønske om at deltage i menighedens gudstjenester
• at vi kan regne med dig

Med dit medlemskab får du
• indflydelse i form af stemmeret ved generalforsamlingen
• i højere grad mulighed for at tjene ud fra Skive Bykirke med de nådegaver Gud har givet dig
• et åndeligt fællesskab der tager ansvar for dig
• et åndeligt lederskab der har ansvar for dig

Med dit medlemskab forpligter du dig til
• at følge menighedens vedtægter i praksis
• at bidrage til menighedens fællesskab såvel åndeligt som økonomisk alt efter nådegaver, kald og evner
• at anerkende menighedens præster som åndeligt lederskab med de rettigheder og pligter, dette indebærer ifølge Ny Testamente

Optagelsesprocedure:
1. du udfylder en indmeldelsesblanket og afleverer den til én fra menighedsledelsen
2. du bliver kontaktet af en fra menighedsledelsen, og I aftaler et tidspunkt for en samtale.
Samtalen har tre formål: a) at du bliver præsenteret for Skive Bykirke, så du helt klart véd, hvad du melder dig ind i b) at du får anledning til at fortælle om dig selv og motivere dit ønske om medlemskab, og c) at drøfte ønsker og muligheder for konkrete opgaver, du kunne tjene fællesskabet med
3. ansøgningen om medlemskab behandles på førstkommende menighedsledermøde, og menighedsledelsen underskriver blanketten
4. du får tilsendt den underskrevne blanket og er nu medlem af Skive Bykirke

Indmeldelsesblanket

Vedtægter