Relevante spørgsmål i en relevant tid!
 • Hvad er Skive Bykirke? [+]

  Skive Bykirke er kirke for alle. Der kræves ikke medlemskab for at tage del i gudstjenesten, og uanset din baggrund eller bevæggrund, så er du velkommen. Skive Bykirke er en Evangelisk-Luthersk Frimenighed. Når en menighed har det samme grundlag som folkekirken, kaldes det en frimenighed, til forskel fra en frikirke. Det formelle fundament under Skive Bykirke er altså det samme som det formelle fundamentet under Folkekirken.

 • Hvorfor en ny kirke, når Folkekirken har 2354 kirker i forvejen? [+]

  Begrundelsen for at bryde med folkekirken og lave en frimenighed i Skive, tager udgangspunkt i de nytestamentlige formaninger, om at bryde med en lære, der strider imod Bibelen. Vi befinder os i en situation i Folkekirken, hvor Bibelen som rettesnor for kirke og liv for alvor skal stå sin prøve. Og i tidens spørgsmål finder vi, at Folkekirkens biskopper svigter deres opgave. Vi anerkender dem ikke som rette tilsynsmænd, når Bibelen ikke er deres rettesnor, og vi ønsker at markere, at det åndelige og kirkelige fællesskab med dem er brudt. ”Hvis ikke Herren bygger huset, arbejder bygmestrene forgæves”. Det er vores bøn, at det er Ham der bygger Skive Bykirke. Gud bygger huset, ikke for os, men for selv at bo der. Derfor ønsker vi at gøre op med begrebet ”at gå i kirke.” En kirke er i normal tankegang et bygningsværk - et sted man kan besøge. I bibelsk forstand er kirken Guds menighed, opbygget af mennesker.

 • Hvordan er Skive Bykirkes forhold til Folkekirken? [+]

  Reformatorerne var ikke blege for at pege ud, hvor kirken er. De udnævnte den forsamling, ”hvori evangeliet læres rent og sakramenterne forvaltes ret” som kirken. Så sandt Guds gode budskab bliver fortalt i overensstemmelse med Bibelen, og dåb og nadver bliver forvaltet i god orden til trængende mennesker, skabes og næres den frelsende tro. Omvendt gælder det, at den forsamling, hvori der vedvarende lyder en ubibelsk forkyndelse, og/eller sakramenterne forvaltes imod Jesu indstiftelse, dér føres mennesker vild fra troen. En sådan forsamling kan ikke kaldes en kristen kirke eller menighed.

 • Hvad menes der med en "missional" kirke? [+]

  Den kristne menigheds vigtigste opgave er at sørge for, at det gode budskab bliver fortalt, så mange hører det, og kommer til tro. Menigheden er placeret midt i verden for at være Guds missionsarbejde her. Den er kaldet til at være tjener for verden, idet den aflægger sit vidneudsagn om Kristus. Menigheden er således ikke bare til for sin egen skyld, men for verdens skyld. Dette perspektiv er forpligtende for arbejdet i Skive Bykirke. Vi mennesker har en tilbøjelighed til at vægte de kendte former højere end formernes gavnlighed. I en menighed må det betragtes som en stadig fare, at kristne samler sig om egne behov og ønsker, og lader disse være bestemmende for menighedsarbejdet. Skal menigheden være missionerende, må det primære være, at det er et åbent fællesskab, der er meget let at finde ind i.

 • Hvem er præst i Skive Bykirke? [+]

  I Skive Bykirke er det menighedsledelsen der peger på, hvem der udøver præstetjenesten fra gang til gang. Det sker under hensyntagen til Bibelens tale om nådegaver, naturlig udrustning og kald. Herunder også Bibelens tale om, at der findes tjenester i menigheden, der kun kan varetages af en mand.

 • Har Skive Bykirke en biskop? [+]

  En biskop har til opgave at sikre, at sakramenterne bliver forvaltet på en ordentlig måde, og at det budskab der lyder, er i overenstemmelse med Bibelen og de evangelisk-lutherske bekendelsesskrifter. I Folkekirken varetages denne funktion af biskopperne for de enkelte stifter. Skive Bykirke er ikke underlagt Folkekirkens biskopper. I stedet har vi søgt dette tilsyn hos ”Evangelisk Luthersk Netværk”. Dan Månsson, anbefalet af ELN, fører tilsyn med Skive Bykirke.

 • Hvem leder Skive Bykirke? [+]

  Det gør menighedsledelsen. Den består af mænd, valgt blandt medlemmerne ved den årlige generalforsamling.

 • Hvad koster det? [+]

  Som udgangspunkt koster det ikke noget at være en del af Guds folk. På den anden side koster det alt, at være i Guds tjeneste. Der er intet medlemskontingent, men vi deles om de udgifter, der dukker op.

 • Er Skive Bykirke for børn? [+]

  I begyndelsen planlagde vi en søndagssamling hver anden søndag. Efterfølgende har vi forsøgt at mødes lidt oftere.
  Arbejde, der retter sig mod bestemte aldersgrupper, vil vi se på når behovet opstår.

 • Kan man få sit barn døbt og konfirmeret i Skive Bykirke? [+]

  Det korte svar er ja. Skive Bykirke har ikke en kirkebog, som vi kender det fra Folkekirken. Det betyder derfor, at en dåb i Skive Bykirke ikke vil fremgå af Folkekirkens kirkebøger. Vi ser det som det helt afgørende for et menneske, at være indskrevet et andet sted, nemlig i den bog som Gud fører. Og den føres helt uafhængigt af menneskers bøger.

 • Når jeg dør, hvad så? [+]

  Skive Bykirke står gerne til rådighed ved behandling af dødsfald. Er man ikke medlem af Folkekirken, betyder det, at man ikke kan forlange tilgang til kirkens rum, ligesom man ikke kan kræve, at en folkekirkepræst medvirker ved begravelsen. Vi vil fra Skive Bykirke naturligt overtage præstens rolle, og et egnet lokale kan findes til lejligheden.

  Betalingen for gravpladsen sker til kirkekontoret, som normalt. Dog kan der forekomme en let forhøjet udgift til erhvervelsen af gravpladsen, hvorimod betaling for eventuel pasning af gravpladsen er uændret.