Vedtægterne
 • § 1. Navn [+]

  Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune.

 • § 2. Grundlag [+]

  Menigheden er forpligtet på:
  a) de bibelske skrifter i Gammel og Ny testamente, som Guds inspirerede, fuldt troværdige åbenbaringsord. Med de bibelske skrifter menes den autoriserede danske udgave fra 1992 eller ældre.
  b) de oldkirkelige bekendelser (den apostolske, den nikæno-konstantinopolitanske og den athanasianske) og de reformatoriske bekendelsesskrifter (den augsburgske bekendelse og Luthers lille katekismus).

 • § 3. Formål [+]

  Menighedens formål er at være et åbent kristent fællesskab, hvor mennesker uanset baggrund kan møde ordet fra Gud. Gennem forkyndelse, undervisning og sakramenter skal budskabet om Jesus formidles, så mennesker kommer til tro og lever et liv i efterfølgelse af ham. Dette liv næres af den kraft Gud giver i samværet med Ham, og menighedens hele virke er at opmuntre til og støtte dette samliv, så den enkelte udvikler sig i tro, kærlighed og tjeneste. Derved bliver menigheden som fællesskab og medlemmerne hver for sig, sat i stand til at tjene medmennesker gennem omsorg og vidnesbyrd.

 • § 4. Organisation [+]

  Menigheden er en selvstændig evangelisk luthersk frimenighed. Menigheden er en del af ”Evangelisk Luthersk Netværk.”

 • § 5. Medlemskab [+]

  Stk. 1. Almene forhold
  a) Medlemmer deltager normalt i menighedens liv gennem gudstjenester og årsmøder. Ethvert medlem bidrager ud fra sine muligheder, evner og nådegaver til at virkeliggøre menighedens formål inden for menighedens grundlag.
  b) Et medlem skal være fyldt 18 år for at have stemmeret.
  c) Et medlem hæfter ikke for Skive Bykirkes forpligtelser.

  Stk. 2. Optagelse
  a) Optagelse som medlem sker for udøbte gennem dåb i menigheden (punkt b) og for døbte gennem ansøgning (punkt c-e).
  b) Optagelse gennem dåb aftales med menighedsledelsen.
  c) En ansøger skal være døbt med den kristne dåb i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn, og skal bekende sig til den kristne tro i lære og liv.
  d) En ansøger skal være bekendt med menighedens vedtægter og skal kunne identificere sig med menighedens formål og grundlag. Menighedens vedtægter og indmeldelsesblanket udleveres af menighedsledelsen.
  e) En ansøger har i forbindelse med optagelsen en uformel samtale med repræsentanter for menighedsledelsen.
  f) Medlemskabet omfatter hjemmeboende børn under 18 år.

  Stk. 3. Udmeldelse
  a) Udmeldelse af menigheden sker skriftligt til menighedsledelsen.
  b) Kommer et medlem i permanent modstrid med menigheden eller de betingelser, som vedkommende er optaget på, kan menighedsledelsen ophæve den pågældendes medlemskab. Dette skal gøres skriftligt og begrundet. Medlemmet kan inden 4 uger begære et konfliktråd nedsat bestående af parterne (ledelse hhv. medlem) samt bisiddere for begge parter. Menighedsledelsen har som øverste myndighed den endelige afgørelse.

 • § 6. Generalforsamling [+]

  Stk. 1. Ordinær generalforsamling
  Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af november måned. Generalfor- samlingen indkaldes af daglig ledelse med mindst seks ugers varsel, dagsorden udsendes mindst fire uger før generalforsamlingen. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være daglig ledelse i hænde senest to uger før generalforsamlingen. Forslag til kandidater til ledelsen, skal skriftligt være daglig ledelse i hænde senest to uger før generalforsamlingen. Kandidater skal være villige til at opstille.

  Forslag til behandling samt forslag til kandidater må gerne offentliggøres af ledelsen via Skive Bykirkes “Google-gruppe” eller tilsvarende kommunikationsforum.

  Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling
  Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, hvis mindst 2/3 af menighedsledelsen eller mindst 1/3 af menighedens stemmeberettigede medlemmer ønsker det. Forslag, der ønskes behandlet, skal fremgå af anmodningen om ekstraordinær generalforsamling.
  Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes af daglig ledelse med mindst to ugers varsel. Dagsorden udsendes mindst en uge før. Mellem ordinær og ekstraordinær eller mellem to ekstraordinære generalforsamlinger skal gå mindst tre uger.

  Stk. 3. Afstemning
  Afgørelser ved afstemning afgøres ved absolut stemmeflertal af de fremmødte. I tilfælde af stemmelighed ved valg foretages omvalg, og ved fortsat stemmelighed trækkes lod. Alle valg af personer sker ved skriftlig afstemning, og alle øvrige afstemninger skal være
  skriftlige, såfremt ét stemmeberettiget medlem ønsker det. Evt. fuldmagt skal være skriftlig, og hvert fremmødt stemmeberettiget medlem kan højst have fuldmagt fra to medlem- mer. Der kan stemmes pr. brev om forslag, som er udsendt før generalforsamlingen.

  Stk. 4. Ændring af vedtægt
  Ændring af menighedens vedtægter kræver tilslutning fra mindst 2/3 af menighedslederne og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på to på hinanden følgen- de generalforsamlinger. Vedtægterne kan dog ikke ændres i strid med § 2 og § 3.

  Stk. 5. Dagsorden
  Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde nedenstående punkter, og referat fra mødet skal efter ønske kunne udleveres eller sendes til alle stemmeberettigede medlemmer senest 2 uger efter generalforsamlingen, og vil i øvrigt være tilgængelig på Skive Bykirkes ”Google-gruppe” eller tilsvarende kommunikationsforum.
  - Valg af dirigent
  - Valg af sekretær
  - Årsberetning fra menighedsledelsen
  - Beretning fra udvalgene
  - Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for det aktuelle år. Regnskabsåret er 1/11- 31/10.
  - Indkomne forslag
  - Valg af menighedsledere - Valg af revisor
  - Eventuelt
  Genvalg af 2 revisorer kan finde sted. Daglig ledelse eller menighedsledelse kan ikke være revisor

  Stk. 6. Konstituering
  Den valgte menighedsledelse konstituerer sig umiddelbart efter afholdt generalforsamling, med valg af formand, næstformand og kasserer. Kasserer kan i fornødent omfang vælges blandt medlemmerne uden for menighedsledelsen.

 • § 7. Ledelse [+]

  Stk. 1. Menighedsledelse

  a) Menighedsledelsen består af tre eller fem mænd, som vælges af menighedens medlemmer efter en nærmere angivet valgprocedure. Deres funktionsperiode er to år. Henholdsvis en og to (eller to og tre) personer er på valg hvert andet år. Genvalg kan finde sted.
  b) Menighedsledelsen bemyndiges af menigheden til at være menighedens øverste myndighed. Den har det overordnede åndelige ansvar for menighedens liv og lære og det endelige ansvar for hele menighedens virksomhed. Talen i gudstjenesten varetages af mænd, kaldet af menighedsledelsen.
  c) Minimum 5 stemmeberettigede medlemmer kan stille et mistillidsvotum til menighedsledelsen. Et mistillidsvotum skal vedtages af minimum 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger inden for 4 uger. Vedtages forslaget fratræder den samlede menighedsledelse.
  d) En menighedsleder skal opfylde de bibelske krav til åndelige ledere og skal ved under- skrift erklære sig i overensstemmelse med menighedens grundlag og formål som formuleret i § 2 og § 3 med bilag. En menighedsleder kan ikke være medlem af Folkekirken.
  e) Menighedsledelsen holder egne møder og konstituerer sig for et år ad gangen med formand og næstformand på dens første møde efter hvert ordinære generalforsamling. Beslutninger træffes normalt i enighed; i tilfælde af afstemning afgøres en sag ved absolut flertal. Beslutning om ophævelse af et medlems medlemskab skal ske i enighed.
  f) Hvis en menighedsleder træder ud af ledelsen mellem to generalforsamlinger, kan den øvrige ledelse supplere sig selv med et midlertidigt medlem frem til førstkommende ordinære generalforsamling.
  g) En ansat præst i menigheden
  - er en mand
  - er medlem af menighedsledelsen
  - har ikke stemmeret i menighedsledelsen

  Stk. 2. Daglig ledelse
  a) Daglig ledelse er ansvarlig for menighedens daglige drift.
  b) Daglig ledelse består af ansatte præster. Daglig ledelse kan udvides med ansatte medarbejdere, hvor ansvaret for den daglige drift indgår i ansættelseskontrakten.
  c) Ansatte præster aflægger ved menighedsledelsens møder rapport til menighedsledelsen om menighedens drift.

  Stk. 3. Udvalg
  a) Udvalgene nedsættes efter behov, til udførelse af opgaver som menighedsledelsen skønner nødvendige.
  b) Menighedsledelsen afgør nødvendigheden af, om et udvalg skal føre protokol.
  Stk. 4. Ansættelse
  Beslutning om lønnede ansættelser sker i menighedsledelsen efter forudgående princip- godkendelse på en generalforsamling, evt. på en ekstraordinær generalforsamling.

 • § 8. Tegningsret [+]

  Stk. 1. Formand og næstformand for menighedsledelsen, eller i en af disses fravær en anden menighedsleder, repræsenterer sammen menigheden i alle forhold, og deres underskrift forpligter menigheden juridisk.
  Stk. 2. Indgåelse af lejemål, optagelse af lån, samt køb eller salg af fast ejendom skal godkendes af en generalforsamling, evt. ved afholdelse af en ekstraordinær generalfor- samling.
  Stk. 3. Tegningsret kan ved fuldmagt underskrevet af formand og næstformand, overdrages til et medlem af Skive Bykirke i særlige tilfælde og hvor det skønnes nødvendigt.

 • § 9. Opløsning [+]

  Stk. 1. Opløsning af menigheden skal besluttes af mindst 2/3 af menighedslederne og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger afholdt med mindst tre ugers mellemrum.
  Stk. 2. I tilfælde af opløsning af menigheden tilfalder menighedens midler Evangelisk Luthersk Netværk.

Vedtægterne kan hentes som et tekstdokument her.